Team Pastorale Eenheid

Leiding in onze pastorale eenheid Emmaüs

Twee groepen geven leiding aan onze federatie.

Er is het Team Pastorale Eenheid ( TPE) en in de schoot ervan het Pastoresteam.


Team Pastorale Eenheid ( TPE)

Het Team Pastorale Eenheid wil het denkend hart van de Pastorale Eenheid zijn.

Zijn opdracht bestaat erin te zoeken naar de manier waarop we vandaag in onze stad en dorpen Jezus kunnen navolgen en samen Kerk kunnen zijn – met de vele kerkgemeenschappen die Bree rijk is.

Leidraad voor het Federatieteam is het Evangelie, de traditie van de Kerk en het beleid van onze Bisschop Patrick Hoogmartens en het Bisdom Hasselt.

Door telkens opnieuw te kijken naar Jezus proberen we te verstaan wat we vandaag moeten doen. Niet alleen naar het Evangelie en de Bisschop moet er dus geluisterd worden, ook naar de noden en vragen van de mensen.

Dat is een zoektocht die nooit af is.

Het TPE vergadert gewoonlijk eenmaal per maand. Soms is er nood aan een extra vergadering als de nood zich aandient.

Het team bestaat uit enkele gelovigen van onze gemeenschap en uit de pastores (priesters, diaken, parochieassistente) die voltijds zijn ingeschakeld in het pastorale werk.

- José Lambrichts

- Mia Vliegen

- Gerda Vanhamme

- Parochieassistente Lisette Magchiels

- Parochieassistente Liliane Peeters

- Diaken Clijsters René

- Pastoor Roel Alders

- Deken en pastoor-moderator Jaak Janssen

Het TPE draagt zorg voor heel wat uitzichten van de pastoraal in de Pastorale Eenheid. Met enkele leden van het TPE en met hulp van vele andere vrijwilligers nemen we de vele deelgebieden ter harte.

Daarnaast zijn er nog deelgebieden die door andere vrijwilligers worden gedragen.

Hoe kan iemand lid worden van het TPE?

Als u interesse heeft om deel uit te maken van het TPE, mag u contact nemen met deken Jaak Janssen of met één van de leden van het team. Een kandidatuur komt bij ons best aan bij het begin van een burgerlijk jaar: tegen maart is het handig als er een nieuwe kandidaat is voor het Federatieteam.

Als iemand aanvaard is, kan hij/ zij deelnemen aan de evaluatie van het voorbije jaar en de planning van het nieuwe werkjaar, die gewoonlijk plaatsvinden in de maand juni.


Pastoresteam

Het pastoresteam staat in voor de dagelijkse leiding van de Pastorale Eenheid en heeft een sterk uitvoerende opdracht.

Het pastoresteam bestaat uit twee parochieassistentes, twee diakens en twee priesters.

  • Parochieassistente Liliane Peeters

  • Parochieassistente Lisette Magchiels

  • Diaken René Clijsters

  • Diaken Noël Heynickx

  • Priester Roel Alders

  • Priester Jaak Janssen

Als deken en pastoor-moderator van de Federatie Bree heeft Jaak Janssen de algemene leiding en de eindverantwoordelijkheid.

Het Pastoresteam vergadert om de twee à drie weken. In die vergadering gaat veel aandacht naar de heel concrete agenda en naar de concrete zorg die personen of groepen nodig hebben.

De diakens en de priesters gaan voor in vieringen en uitvaarten (voor de uitvaarten of begrafenissen is er daarnaast nog de hulp van de Uitvaartleiders).

De priesters gaan voor in de Eucharistievieringen. Diakens assisteren soms in een viering en houden er een homilie.

Diakens en priesters dopen en zegenen huwelijken in.

De priesters geven het sacrament van verzoening (de biecht) en de ziekenzalving.

Diakens kunnen als het nodig is een ziekenzegening doen.

De pastores volgen elk ook deelaspecten van de pastorale zorg: catechese, aandacht voor armen en zieken, parochieteams, kerkfabrieken, enz.