Organisatie‎ > ‎

Team Pastorale Eenheid


Het Team Pastorale Eenheid ( TPE) wil het denkend hart van de Pastorale Eenheid zijn.

Dit team is verantwoordelijk voor een gemeenschappelijk pastoraal beleid. 

Zijn opdracht bestaat erin te zoeken naar de manier waarop we vandaag in onze stad en dorpen Jezus kunnen navolgen en samen Kerk kunnen zijn –

 met de vele geloofsgemeenschappen gemeenschappen die Bree rijk is.

Leidraad voor het team pastorale eenheid is het Evangelie, de traditie van de Kerk en het beleid van onze Bisschop Patrick Hoogmartens en het Bisdom Hasselt.

Door telkens opnieuw te kijken naar Jezus proberen we te verstaan wat we vandaag moeten doen.

Niet alleen naar het Evangelie en de Bisschop moet er dus geluisterd worden, ook naar de noden en vragen van de mensen.

 Dat is een zoektocht die nooit af is.

 Het team bestaat uit enkele leken-vrijwilligers; gelovigen van onze gemeenschap, 

en uit de pastores; priesters, diakens, parochieassistenten die voltijds zijn ingeschakeld in het pastorale werk.

 Zij dragen de zorg voor alle geloofskernen van de pastorale eenheid.

 De leden van het team vertegenwoordigen niet bepaalde plaatselijke geloofskernen, maar zij zorgen wel voor een goed contact met hen.

 Kerkrechtelijk ligt de eindverantwoordelijkheid voor de pastorale eenheid bij de pastoor-moderator.

 Het team pastorale eenheid vergadert gewoonlijk eenmaal per maand. Soms is er nood aan een extra vergadering als de nood zich aandient.


 

Hoe kan iemand lid worden van het Team Pastorale Eenheid (TPE)?

Als u interesse heeft om deel uit te maken van het TPE, mag u contact nemen met deken Jaak Janssen of met één

 van de leden van het team. Een kandidatuur komt bij ons best aan bij het begin van een burgerlijk jaar:

 tegen maart is het handig als er een nieuwe kandidaat is voor het TPE.

 Als iemand aanvaard is, kan hij / zij deelnemen aan de evaluatie van het voorbije jaar en de planning van het

 nieuwe werkjaar, die gewoonlijk plaatsvinden in de maand juni.