Organisatie‎ > ‎

Ruim Pastoraal Beraad


Twee of drie keer per jaar vindt een ruimer pastoraal beraad (RPB) plaats om thema’s te bespreken voor het geheel van de pastorale eenheid.

Er vindt zeker een pastoraal beraad plaats vooraleer het TPE beslissingen neemt die ingrijpende wijzigingen in het pastoraal beleid inhouden.

Op het pastoraal beraad worden de mensen uitgenodigd die actief zijn in de plaatselijke geloofskernen. Namelijk het plaatselijk pastoraal team.(PPT) maar ook andere geloofskernen kunnen aanwezig zijn. Bijvoorbeeld van scholen, jeugdbewegingen of een vertegenwoordiging van een plaatselijke religieuze gemeenschap.

De drie peilers in de pastorale zorg worden besproken in de pastorale raad. 

·       liturgie en gebed;

·       catechese en verkondiging;

·       diaconie en solidariteit

Dit gebeurt door overleg waarin goede ervaringen worden uitgewisseld, afspraken worden gemaakt om de werking op elkaar af te stemmen en kansen tot samenwerking worden benut.

Op het niveau van de pastorale eenheid krijgen enkele personen de opdracht dit overleg te coördineren. (bv. in werkgroepjes)

De coördinatie gebeurt in samenspraak met het team van de pastorale eenheid. Voor sommige aspecten van de pastorale zorg kan op dekenaal niveau samengewerkt worden.

 Het plaatselijk pastoraal team (PPT) vroeger het parochieteam staat in voor de praktische uitwerking ter plaatse van het pastoraal beleid van de pastorale eenheid. Het PPT evalueert, ontdekt en signaleert plaatselijke pastorale noden. Het kan aan het TPE voorstellen van het beleid doen.

De leden van het ppt zijn de bezielers van bewogenheid en van de eenheid van de plaatselijke geloofskern in het grote geheel van de pastorale eenheid.

Leden van het PPT kunnen fungeren als plaatselijke contactpersonen en dit in nauw contact met het TPE.